رابطه بین سواد مردم و فرار مالیاتی

به گزارش گفتگوی عادلانه، نتایج یک پژوهش نشان می دهد با افزایش میزان توسعه اقتصادی و نرخ باسوادی میزان فرار اقتصادیاتی کاهش می یابد.

رابطه بین سواد مردم و فرار مالیاتی

به گزارش گفتگوی عادلانه، دولت ها برای انجام وظایف عمومی خود احتیاج به منبع مالی باثبات و مطمئن دارند و از دیرباز مالیات، یکی از مهم ترین منابع تامین مالی دولت ها برای انجام وظایفشان بوده است. علاوه بر این، مالیات یکی از ابزارهای دولت در راستای نیل به اهداف سه گانه توزیع درآمد، تخصیص منابع و ثبات مالی محسوب می گردد.

در پژوهشی که توسط طیبه چمن، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم مالی دانشگاه علامه طباطبایی، پریسا مهاجری و علی عرب مازار یزدی، استادیاران دانشگاه علامه طباطبایی اجرا شده است، پس از بیان پیامدهای منفی فرار مالیاتی آمده است: عدم تحقق عدالت مالیاتی و کاهش درآمدهای دولت از مهم ترین پیامدهای فرار مالیاتی است که می تواند ضمن افزایش نارضایتی های اجتماعی، دولت را با کمبود منابع روبرو نموده و در نهایت به کاهش رفاه عمومی منجر گردد.

نویسندگان این مقاله معتقدند توجه به عوامل فرار مالیاتی در ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا به دلیل وابستگی بودجه دولت به نفت، همیشه یکی از تاکیدات کارشناسان و صاحب نظران مالی بر کاهش وابستگی بودجه به نفت به وسیله اتکا به درآمدهای مالیاتی بوده است تا به وسیله منطقی کردن وصول مالیات و افزایش درآمدهای مالیات در کشور، بتوان فرایند رشد توسعه مالی و رفاه اجتماعی را شتاب بخشید. در این راستا، یکی از راهکارهای افزایش میزان درآمدهای مالیاتی، شناسایی و ریشه یابی عوامل موثر بر فرار مالیاتی است تا به وسیله آن بتوان سیاست های مناسب را برای جلوگیری از فرار مالیاتی طراحی و اجرا کرد.

در این مقاله آمده است: به علت اهمیت موضوع مالیات، مطالعه در زمینه فرار مالیاتی در طول 40 سال اخیر گسترش یافته و به شدت مورد توجه پژوهش های داخلی و خارجی قرار گرفته است. در مطالعات متفاوتی که روی اقتصاد ایران اجرا شده است، میزان فرار مالیاتی بین چهار تا 14 درصد GDP طی دوره 1388-1370 در نوسان بوده است(میلانی و اکبرپورروشن). در مطالعه دیگری که توسط صمدی و تابنده در سال 1392 برای دوره زمانی 1386-1349 انجام گرفته است، حاکی از یک فرار مالیاتی هشت تا 30 درصد از GDP بوده است.

چمن و دیگر نویسندگان این مقاله معتقدند اثر توسعه مالی بر فرار مالیاتی در ایران در آنالیز های مختلف نادیده گرفته شده است. در این مقاله با استفاده از آمارهای دوره 1357 تا 1393 برای اقتصاد ایران، تاثیر شاخص توسعه مالی (که به صورت نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی بر GDP در نظر گرفته شده است)، پیچیدگی مالیاتی، نرخ باسوادی، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به GDP، درآمد سرانه و اندازه دولت بر فرار مالیاتی مورد آنالیز قرار خواهد گرفت.

در مطالعه حاضر، عوامل موثر بر فرار مالیاتی در ایران با تاکید بر نقش توسعه مالی برای دوره زمانی 1393-1357 مورد آنالیز قرار گرفته و یک مدل ARDL برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که تمامی متغیرها به استثنای پیچیدگی مالیاتی و درآمد سرانه بر فرار مالیاتی تاثیرگذار بوده اند.

در این پژوهش آمده است: تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی منفی و معنادار بوده است که به معنای آن است که با افزایش میزان توسعه مالی، میزان فرار مالیاتی کاهش خواهد یافت. همچنین نرخ باسوادی، ارزش افزوده بخش صنعت و اندازه دولت تاثیری معنادار و منفی بر فرار مالیاتی دارند و افزایش هر یک موجب کاهش فرار مالیاتی خواهد شد که با مبانی نظری سازگار هستند.

نویسندگان این مقاله در بخش پایانی پیشنهادهایی را جهت کاهش فرار مالیاتی بیان می نمایند که یکی از آن ها کوشش برای ریشه کن کردن بی سوادی است. در این مقاله آمده است: یکی از یافته های مقاله حاضر آن بود که با افزایش نرخ باسوادی، فرار مالیاتی کاهش می یابد. بنابراین، تمرکز برای برطرف مسئله بی سوادی و پس از آن، بهره مندی مودیان از جلسات آموزشی سازمان مالیاتی و آشنایی با قوانین و مقررات و تکالیف قانونی می تواند موجب کاهش فرار مالیاتی گردد.

این پژوهش در هفتادودومین فصلنامه پژوهش نامه مالی منتشر شده است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "رابطه بین سواد مردم و فرار مالیاتی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "رابطه بین سواد مردم و فرار مالیاتی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید